Dni wolne w JCE – „weekend majowy”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), cytuję:

§ 5.
1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:
1) szkół podstawowych – do 8 dni;
2) liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;
3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:
1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a) egzamin ósmoklasisty,
b) egzamin maturalny,
c) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
Zdecydowaliśmy, aby dniami wolnymi były odpowiednio:
30 kwietnia – Poniedziałek, 2 maja – Środa, 4 maja – Piątek.
Jednocześnie informujemy, że w dniach kiedy odbywał się egzamin gimnazjalny dla klas trzecich, klasy drugie pisały testy próbne – był to dla nich dzień normalnej pracy. Klasy licealne, którym według rozporządzenia przysługują dni wolne dla pierwszych trzech dni matur, mają dni wolne właśnie 30. kwietnia oraz 2. i 4. maja. Szkoła podstawowa napisze swój test próbny od dnia 8 maja ( 7. oraz 1. klasa).
Życzymy wszystkim Państwu udanego i zasłużonego odpoczynku. Maturzystów prosimy o odpowiednie rozplanowanie dojazdu do szkoły w czasie matur. Można spodziewać się dużych utrudnień w związku z zamknięciem mostu „heleńskiego” od 7. maja br.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress