Dostęp mobilny do Dziennika elektronicznego.

Proszę pobrać instrukcję tutaj… jakrozpoczacpracezdzienniczkiemplus

 

Formy sprawdzania wiedzy.

Szanowni Państwo,

W celu ujednolicenia zapisów w statucie i form dostępnych w Dzienniku elektronicznym proponuję następujące doprecyzowanie wewnątrzszkolnych form sprawdzania wiedzy. Dziennik elektroniczny dopuszcza sprawdzian i kartkówkę – w opisie formy proszę wtedy dodać o jaką formę chodzi. W systemie edukacji naszej szkoły zakładamy, że dla ucznia, który pracuje systematycznie tak wielka ilość form sprawdzania wiedzy i umiejętności nie będzie zbyt wielkim obciążeniem.

  1. Odpowiedź ustna. Dowolna forma, która nie jest pisemna. Może to być deklamacja, dialog, odpowiedź przy tablicy, itp. Tej formy NIE można poprawiać.
  2. Kartkówka trwa do 25 min. i dotyczy , co najwyżej trzech ostatnich tematów lub danego zagadnienia. Może być przeprowadzona kilka razy dziennie i nie musi być zapowiedziana. Ocena NIE może być poprawiana przez ucznia.
  3. Sprawdzian dotyczy danego działu ostatnio omówionego materiału i może trwać do dwóch godzin lekcyjnych (może być przeprowadzany nie więcej niż trzy razy w tygodniu). Sprawdzian należy zapowiedzieć co najmniej jeden tydzień przed terminem realizacji. Ocena może być poprawiana przez ucznia.
  4. Praca klasowa – może trwać nie dłużej niż trzy jednostki lekcyjne i dotyczy materiału, z zakresu do jednego roku nauki w danym typie szkoły. Praca klasowa powinna zostać poprzedzona powtórzeniem materiału wspólnie z uczniami. Praca klasowa musi zostać zapowiedziana najpóźniej dwa tygodnie przed terminem jej realizacji. Ilość sumaryczna sprawdzianów i prac klasowych nie może być większa niż trzy w tygodniu. Ocena może być poprawiana przez ucznia.
  5. Egzamin sprawdzający (próbny egzamin gimnazjalny lub maturalny) –może trwać nie dłużej niż rzeczywista forma proponowana przez CKE i całości przerobionego materiału w danym typie szkoły. W dniu realizacji egzaminu nie wolno przeprowadzać żadnych innych form sprawdzających wiedzę ucznia z pozostałych przedmiotów. Egzamin musi zostać zapowiedziany najpóźniej miesiąc przed terminem jego realizacji. Ocena NIE może być poprawiana.
  6. Projekt, referat, dodatkowe zadania, itp. Forma nadobowiązkowa – można w ten sposób uzyskać dodatkowe punkty lub zniwelować punkty ujemne. Nauczyciel decyduje komu zlecić taką formę. Nie muszą jej realizować wszyscy uczniowie. (Oprócz Projektu gimnazjalnego, który jest obowiązkowy jeden raz w trakcie nauki w szkole.)

Przeprowadzane formy są wcześniejszej deklarowanie  w dzienniku elektronicznym. W przypadku kontrowersji najpierw będą sprawdzane deklaracje w dzienniku. Jeżeli deklaracji w dzienniku nie będzie, może dojść do unieważnienia formy.

Jednocześnie przypominam, że przekładanie z inicjatywy młodzieży prac klasowych na późniejsze terminy anuluje przepis o dopuszczalnej dziennej i tygodniowej ilości sprawdzianów i prac klasowych.

 

Kryteria ustalania ocena z zachowania /Wyciąg ze Statutów szkolnych/

Ustala się następujące wymagania dla ustalenia oceny z zachowania:

1.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:

a) wzorowo i bez zastrzeżeń przestrzega regulaminu szkoły i zarządzeń. Nie posiada uwag wpisanych do dziennika elektronicznego oraz ma sporadyczne upomnienia ustne
b) nie posiada godzin nieusprawiedliwionych oraz ma nie więcej niż 5 spóźnień
c) osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazuje się dbałością o rozwijanie własnych zainteresowań
d) jest liderem działań klasowych i szkolnych, inicjuje je i koordynuje
e) reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Startuje w nich i jest laureatem lub osiąga bardzo dobre wyniki
f) inicjuje oraz stale i ciągle podejmuje działania na rzecz innych
g) wykazuje się dużą kulturą osobistą jego postawa oraz język w egzekwowaniu swoich praw jest bez zastrzeżeń, a reakcje nacechowane są poszanowaniem praw swoich i innych
h) wykazuje się wzorową estetyką wyglądu podczas codziennego i galowego ubioru, zgodnie z wymaganiami określonymi w statucie
i) troszczy się o wygląd, estetykę klasy i szkoły podejmując i inicjując działania
j) jest ambitny i uczciwy, reagujący na zło. Umiejętnie łączy funkcje społeczne z wszechstronnym rozwojem, realizując je nie zaniedbując obowiązków szkolnych

 2.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:

a) stale przestrzega regulamin szkoły i zarządzeń, nie posiada uwag wpisanych do dziennika, a upomnienia ustne są dla niego wystarczającą formą zmiany zachowania
b) nie posiada godzin nieusprawiedliwionych oraz ma nie więcej niż 10 spóźnień
c) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce oraz rozwija własne zainteresowania
d) inicjuje działania klasowe i szkolne oraz jest zaangażowany w ich realizację
e) reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Startuje i osiąga dobre i bardzo dobre rezultaty
f) stale w sposób ciągły współpracuje z innymi lub sam podejmuje działania na rzecz innych
g) cechuje go wysoka kultura osobista i kultura języka. Potrafi kulturalnie negocjować i w sposób szanujący innych dochodzić swoich racji
h) wykazuje się estetyką wyglądu podczas codziennego i galowego ubioru, zgodnie z wymaganiami określonymi w statucie
i) aktywnie realizuje działania i wykonuje prace służące dbaniu o wygląd, estetykę klasy i szkoły
j) jest aktywny, otwarty, dbający o własny rozwój. Przez uczących i rówieśników odbierany jest bardzo pozytywnie

 3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega regulaminu szkoły i zarządzeń, posiada do 3 uwag wpisanych do dziennika, upomnienia ustne sporadycznie nie przynoszą oczekiwanej zmiany zachowania
b) posiada do 5 godzin nieusprawiedliwionych oraz ma nie więcej niż 15 spóźnień
c) osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i dba o własny rozwój
d) jest aktywny w działaniach klasowych i szkolnych
e) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
f) sporadycznie i niesystematyczne podejmuje lub włącza się w działania na rzecz innych
g) wykazuje się dobrą kulturą osobistą, używa języka bez wulgaryzmów. Reaguje właściwie na uwagi nauczycieli
h) estetyka wyglądu nie odbiega od normy. Potrafi przyjąć i zastosować uwagi dotyczące poprawy swojego stroju codziennego, czy galowego
i) dba o estetykę klasy i szkoły. Poproszony zawsze wykonuje polecenia nauczyciela.
j) wykazuje refleksję nad swoim zachowaniem. Niewłaściwe zachowanie stara się szybko i umiejętnie zrekompensować.

 4.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) biernie przestrzega regulaminu szkoły i zarządzeń, posiada do 5 uwag wpisanych do dziennika, upomnienia ustne sporadycznie przynoszą zmiany zachowania
b) posiada do 10 godzin nieusprawiedliwionych oraz ma nie więcej niż 20 spóźnień
c) uczy się, ale nie dokłada wszelkich starań, by podnieść swoje wyniki w nauce
d) sporadycznie i okazjonalnie bierze udział w działaniach klasowych i szkolnych
e) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych ale nie z własnej inicjatywy.
f) okazjonalnie włącza się w działania na rzecz innych
g) sporadycznie nie reaguje na uwagi dotyczące zachowania, sporadycznie nie okazuje szacunku w dochodzeniu swoich praw. Jego kultura osobista i zachowania wymagają pracy nad wprowadzeniem zmiany
h) sporadycznie estetyka wyglądu nie odbiega od normy. Po upomnieniu sporadycznie nie zastosuje uwag dotyczących poprawy swojego stroju codziennego, czy galowego
i) sporadycznie odmawia zaangażowania się w działania na rzecz estetyki klasy i szkoły. Poproszony wykonuje polecenia nauczyciela.
j) stara się pracować nad sobą i współpracować z uczącymi w celu zmiany swojego zachowania

 5.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) incydentalnie przestrzega regulaminu szkoły i zarządzeń, posiada do 7 uwag wpisanych do dziennika, upomnienia ustne nie przynoszą zmiany zachowania
b) posiada do 15 godzin nieusprawiedliwionych oraz ma nie więcej niż 25 spóźnień
c) osiąga złe wyniki w nauce i przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy
d) nie angażuje się w działania klasowe i szkolne
e) nie bierze udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych
f) przejawia obojętność i brak wrażliwości nie włączając się w działania na rzecz innych
g) jest wulgarny i często nie okazuje szacunku w dochodzeniu swoich praw.
h) jego estetyka wyglądu często jest nieodpowiednia. Nie zastosuje uwag dotyczących poprawy swojego stroju codziennego, czy galowego
i) przejawia niedbałość o mienie szkoły. Odmawia zaangażowania w działania na rzecz estetyki klasy i szkoły
j) nie podejmuje wysiłków poprawy i nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań w celu zmiany swojego zachowania

 3.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) nie przestrzega regulaminu szkoły i zarządzeń, posiada więcej niż 10 uwag wpisanych do dziennika, nie reaguje na upomnienia ustne
b) posiada więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych oraz ma więcej niż 25 spóźnień
c) osiąga bardzo złe wyniki w nauce, wykazuje brak szacunku do uczącego i uczniów
d) nie uczestniczy w działaniach klasowych i szkolnych
e) nie bierze udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych
f) odmawia pomocy innym i nie bierze udziału w żadnych działaniach służących niesieniu pomocy innym
g) jest wulgarny i notorycznie nie okazuje szacunku. Jest arogancki w dochodzeniu swoich praw oraz notorycznie nie reaguje na uwagi
h) nie stosuje uwag dotyczących swojego stroju codziennego, czy galowego. Wykazuje nagminny brak estetycznego stroju w szkole
i) niszczy mienie szkoły
j) jest złośliwy w stosunku do innych, kolegów i uczących. Nie wykazuje żadnych chęci poprawy. Odmawia współpracy.